Wydawnictwo Kobiece

KONKURS LITERACKI WYDAWNICTWA KOBIECEGO

Wydawnictwo Kobiece ma przyjemność ogłosić pierwszy konkurs literacki na powieść młodzieżową lub New Adult.

KONKURS LITERACKI WYDAWNICTWO KOBIECE

Jeżeli tak samo, jak my, kochasz książki i twoim wielkim marzeniem jest dołączyć do grona publikowanych autorów: weź udział w konkursie!

 

SKRÓCONE ZASADY

Zadanie konkursowe polega na napisaniu powieści mieszczącej się gatunkowo w zakresie literatury młodzieżowej lub New Adult, spełniającej poniższe warunki:

zainspirowana poniższym moodboardem konkursowym i tytułem pod jakim zostanie wydana zwycięska praca: „Tego nie mogę ci powiedzieć”.

Moodboard konkursowy Wydawnictwo Kobiece

napisana w całości w języku polskim o objętości od 300 do 500 tysięcy znaków ze spacjami.

 

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE PRZESŁAĆ AŻ 3 TEKSTY!

 

Regulamin konkursu literackiego „Tego nie mogę ci powiedzieć” na powieść młodzieżową prowadzony przez firmę Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus z siedzibą w Białymstoku
§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu literackiego „Tego nie mogę ci powiedzieć” – zwanego dalej „konkursem” – jest Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, ul. Andersa 40A, 15-113 Białystok 2E; 15-701 Białystok; NIP: 542-258-30-38, REGON: 052007243, zwana dalej „Spółką”.
2. Uczestnikiem ogłasza się każdą osobę, której tekst został zakwalifikowany do wzięcia udziału w konkursie.
2. Czas trwania i miejsce konkursu: od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.09.2020 r. (włącznie).
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 31.01.2021 r. w biurze Spółki przy ul. Andersa 14A w Białymstoku i ogłoszone zostanie na stronie wydawnictwa: www.wydawnictwokobiece.pl
4. Nagrodą jest podpisanie umowy wydawniczej na książkę wysłaną na konkurs, która zostanie wydana w ciągu 12 miesięcy od zakończenia konkursu.
5. Spółka skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu, wyłonionymi przez Wysoką Komisję, za pośrednictwem adresu mailowego, z którego została wysłana zwycięską praca.
6. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich równowartość w gotówce.
7. Wysłanie książki na konkurs oznacza akceptację tego Regulaminu w całości i zobowiązania się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
8. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze Spółki pod adresem ul. Andersa 40 A w Białymstoku.
9. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Spółka. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
10. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Warunki udziału w konkursie

1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż:
a) jest osobą pełnoletnią lub ma ukończone 16 lat i zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie;
b) ma pełne i wyłączne prawa autorskie do przesłanego tekstu, a sam tekst jest wolny od prawnych;
c) posiada obywatelstwo polskie.

2. Wymogi tekstu wysłanego na konkurs:
a) tekst musi zostać zainspirowany tytułem, pod jakim zostanie wydana zwycięska książka, t.j. „Tego nie mogę ci powiedzieć” oraz załączonym do regulaminu tzw. moodboardem konkursowym.
b) tekst musi mieścić się w granicach dwóch gatunków literackich: literatura młodzieżowa lub literatura New Adult;
c) tekst napisany jest wyłącznie w języku polskim;
d) napisany został specjalnie na konkurs i nie był nigdzie wcześniej publikowany;
e) tekst nie jest krótszy niż 300 tys. znaków i nie przekracza objętości 500 tys. znaków (wliczając spacje).

3. Przyjmowane będą wyłącznie teksty:
a) w formacie docx;
b) napisane czcionką Times New Roman 12; interlinia 1,5; bez stopki i nagłówka;
c) wysłane wyłącznie na wskazanego w regulaminie maila: konkurs@wydawnictwokobiece.pl

4. Każdy uczestnik może przesłać 3 teksty, które będą spełniać wymogi regulaminu.

§3 Postanowienia końcowe i ochrona danych osobowych

1. Organizator przyznaje sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów.
3. Administratorem danych osobowych jest Spółka, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym uczestnik bierze udział.
5. Odbiorcą danych osobowych jest Spółka oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, tj. w szczególności – w zależności od okoliczności – organy podatkowe sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje, z którymi wchodzi Spółka, jej pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Spółki i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).

 

NAGRODA

Zwycięzca konkursu podpisze z Wydawnictwem Kobiecym umowę wydawniczą na swoją książkę, która zostanie wydana w ciągu 12 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu!

 

TERMINY ZGŁASZANIA PRAC

Na wasze książki czekamy do końca września 2020 roku.

 

WYMOGI TEKSTU

przyjmowane zostaną teksty autorskie, wolne od wad prawnych;

format docx; czcionka Times New Roman 12; interlinia 1,5; bez stopki i nagłówka;

SWOJE KSIĄŻKI PROSIMY WYSYŁAĆ WYŁĄCZNIE NA ADRES: konkurs@wydawnictwokobiece.pl

W tytule maila wpisując: Konkurs literacki

 

Autor zwycięskiej książki zostanie o decyzji jury poinformowany mailowo (na adres, z którego wysłał zgłoszenie konkursowe) i będzie mieć tydzień roboczy na odpowiedź.

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie. Przyjmowane będą książki napisane wyłącznie przez jednego autora.
Nie. Przyjmowane będą książki napisane wyłącznie z myślą o konkursie. Nie publikowane nigdzie wcześniej (w całości lub fragmentach), do których autor ma wyłączne prawo.
Nie. Organizator nie będzie odsyłać informacji zwrotnej do tekstów, które nie wygrały konkursu.
Tytuł książki nie podlega zmianom. „Tego nie mogę ci powiedzieć” jest ostatecznym tytułem. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby autor wydał książkę pod pseudonimem.
Warunki umowy będą przedstawione wyłącznie zwycięzcy.
Nie. Można wysłać łącznie 3 teksty (na osobę), ale każdy z nich będzie oceniany indywidualnie.
Oznacza to, że m.in. tekst nie jest plagiatem lub nie jest tłumaczeniem zagranicznej książki, a autor ma do niego wyłączne prawa. Tekst nie został też sprzedany np. innemu wydawcy lub jest wznowieniem istniejącej już książki.
Nie. Tekst musi zawierać minimum 300 tysięcy znaków ze spacjami.
Nie. Tekst nie może przekraczać 500 tys. znaków.
Każdy uczestnik może przesłać łącznie 3 teksty, ale każdy z nich będzie rozpatrywany jako osobne zgłoszenie. Przyjmujemy też propozycje wydawnicze poza konkursem, które można słać na adres: propozycje@wydawnictwokobiece.pl
Autor zwycięskiego tekstu będzie mieć tydzień roboczy na odpowiedź na naszego maila. Jeżeli nie uda się nawiązać z nim kontaktu, to nagroda przechodzi na drugi w kolejności tekst, który był wytypowany do wygranej.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, w tym publikowani już autorzy. Jednak uczestnik musi mieć minimum 16 lat i wypadku, kiedy nie jest jeszcze pełnoletni: zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie.
Wszelkie pytania prosimy kierować na maila: konkurs@wydawnictwokobiece.pl w tytule wpisując „Pytanie – konkurs literacki 2020”, postaramy się odpowiedzieć na nie w ciągu dwóch dni roboczych.

 


Skomentuj

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*