Wydawnictwo Kobiece

REGULAMIN KONKURSU „BAD GIRL”

Regulamin konkursu literackiego „Bad Girl” na powieść erotyczną prowadzony przez firmę Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus z siedzibą w Białymstoku

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu literackiego „Bad Girl” – zwanego dalej „konkursem” – jest Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, ul. Andersa 40A, 15-113 Białystok 2E; 15-701 Białystok; NIP: 542-258-30-38, REGON: 052007243, zwana dalej „Wydawcą”.
 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu powieści inspirowanej postacią Bad Girl.
 3. Uczestnikiem ogłasza się każdą osobę, której tekst został zakwalifikowany do wzięcia udziału w konkursie.
 4. Czas trwania i miejsce konkursu: od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. (włącznie).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 31.07.2021 r. w biurze Wydawcy przy ul. Andersa 14A w Białymstoku i ogłoszone zostanie na stronie wydawnictwa: www.wydawnictwokobiece.pl
 6. Nagrodą jest podpisanie umowy wydawniczej na książkę wysłaną na konkurs, która zostanie wydana w ciągu 12 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.
 7. Wydawca skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu, wyłonionymi przez Wysoką Komisję, za pośrednictwem adresu mailowego, z którego została wysłana zwycięską praca.
 8. Przyznana nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty ani nie jest wydawana ich równowartość w gotówce.
 9. Wysłanie tekstu na konkurs oznacza akceptację tego Regulaminu w całości i zobowiązania się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 10. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze Wydawcy pod adresem ul. Andersa 40 A w Białymstoku oraz na stronie internetowej Wydawcy: www.wydawnictwokobiece.pl.
 11. Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje Wydawca. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 12. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2 Warunki udziału w konkursie
 1. Uczestnik konkursu oświadcza, iż:
  a) jest osobą pełnoletnią lub ma ukończone 16 lat i zgodę opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie;
  b) ma pełne i wyłączne prawa autorskie do przesłanego tekstu, a sam tekst jest wolny od wad prawnych;
 2. c) w razie wygranej zobowiązuje się do podpisania umowy wydawniczej i przekazania praw do tekstu Wydawcy;
  d) posiada obywatelstwo polskie.
 3. Wymogi tekstu wysłanego na konkurs:
  a) tekst musi zostać zainspirowany tytułem, pod jakim zostanie wydana zwycięska książka, t.j. „Bad Girl”.
  b) tekst musi mieścić się w granicach dwóch gatunków literackich: literatura erotyczna lub romans;
  c) tekst napisany jest wyłącznie w języku polskim;
  d) napisany został specjalnie na konkurs i nie był nigdzie wcześniej publikowany;
  e) tekst nie jest krótszy niż 300 tys. znaków i nie przekracza objętości 400 tys. znaków (wliczając spacje).
 4. Przyjmowane będą wyłącznie teksty:
  a) w formacie docx;
  b) napisane czcionką Times New Roman 12; interlinia 1,5; bez stopki i nagłówka;
  c) wysłane wyłącznie na wskazanego w regulaminie maila: niegrzeczneksiazki@gmail.com
 5. Każdy uczestnik może przesłać jeden tekst, który będzie spełniać wymogi regulaminu.
 • 3 Postanowienia końcowe i ochrona danych osobowych
 1. Organizator przyznaje sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów.
 3. Administratorem danych osobowych jest Wydawca, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym uczestnik bierze udział.
 5. Odbiorcą danych osobowych jest Wydawca oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, tj. w szczególności – w zależności od okoliczności – organy podatkowe sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje, z którymi wchodzi Wydawca, jego pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Wydawcy i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).